نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (JGS) - شماره جاری