نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (JGS) - مقالات آماده انتشار