نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (JGS) - کاربران