نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (JGS) - اهداف و چشم انداز