نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (JGS) - اخبار و اعلانات